Novosti

XII  REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
maj 28, 2021

XII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Na osnovu člana 135 i 136, Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 65/20) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a

 

XII  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati u Podgorici  28.06.2021. godine u hotelu „Hilton Podgorica“, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 2, sa početkom u 10 sati.

Za XII redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i  r e d:

 

1.      Odluka o usvajanju finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu, sa izvještajem revizora;

2.      Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu;

3.      Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2021. godinu;

4.      Odluka o donošenju Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

5.      Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

6.      Odluka o :

6.1.            razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

6.2.            izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

 

Odluke pod tač. 1,2,3,4,5,6.1 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom  6.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za XII  redovnu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 (kancelarija br. 301).

Uvid u materijal  za  XII redovnu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09 – 15,00 sati, počev od 08.06.2021. godine, dok se uvid u Finansijske iskaze Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu, sa izvještajem revizora može izvršiti od 28.05.2021. godine.

Akcionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini, mogu glasati unaprijed putem glasačkih listića, koji se dostavljaju na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara)  najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Akcionari sa sjedištem/prebivalištem van teritorije Crne Gore, mogu elektronskim putem učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati o tačkama koje su na dnevnom  redu prije ili u toku održavanja sjednice.

Akcionari koji namjeravaju da u radu Skupštine akcionara učestvuju elektronskim putem će sa svoje zvanične mail adrese obavijestiti o tome Društvo na sledeću mail adresu: admin.odbora@cges.me, najkasnije do 17.06.2021. godine. U prilogu mejla potrebno je dostaviti kopiju punomoćja i ličnih isprava radi identifikacije akcionara/punomoćnika.

 

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do 23.06.2021. godine na adresu:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

 

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

 

Obavještenje o sazivanju XII  redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića, kao i uputstvo o načinu glasanja elektronskim putem biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.

 

 

                            PREDSJEDNICA ODBORA,  

                                                                                                    Vesna Bracanović, dipl.ecc. s.r

 

glasački listić - tačka od 1 do 6.1-C.G.pdf

glasački listIć - izbor - 6.2- C.G.pdf

punomoćje - C.G.pdf

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail