O nama

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM

Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. - CGES je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Poslovanje CGES-a posebno je uređeno Zakonom o energetici i nizom podzakonskih akata, kojima se uredjuje rad operatora prenosnog sistema, poput metodologija koje utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku (Agencija) i pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije, koje donosi operator a odobrava Agencija. Privredno društvo je u većinskom državnom vlasništvu, pri čemu većinski vlasnik - Država Crna Gora, ima zaključen ugovor o strateškom partnerstvu sa drugim po veličini vlasnikom -  italijanskim operatorom prenosnog sistema Terna s.p.a.

Iako kao akcionarsko društvo funkcioniše od 2009. godine, CGES je kompanija sa višedecenijskim iskustvom u prenosu električnom energiju i upravljanju elektroenergetskim sistemom.

Istorijat

1. jula 1957. godine u Nikšiću je puštena u rad prva prenosna trafostanica čime je otpočeo intenzivan razvoj elektroprenosnog sistema Crne Gore kao integralnog dijela elektroenergetskog sistema tadašnje SFRJ. Crnogorski elektroprenosni sistem proslavljaće ovaj datum tj. 1. jul kao dan Društva. Međutim, razvoj kompanije počeo je nešto ranije i pratio je promjene društveno-ekonomskih odnosa sve do današnjeg dana. Da biste bolje razumjeli pedesetogodišnju istoriju naše kompanije daćemo vam kratak istorijski osvrt na sve faze njenog razvoja.

Daleke 1954. godine, tačnije 8. januara, osnovano je preduzeće "Dalekovod" - Titograd čija je djelatnost bila izgradnja dalekovoda i trafostanica. U okviru svoje djelatnosti ovo preduzeće je obavljalo prenos, transformaciju električne energije i održavanje objekata prenosne mreže i pokrivalo je južni i centralni dio tadašnje Republike Crne Gore.

1. maja 1955. godine u Bijelom Polju je osnovan "Elektroprenos - Bijelo Polje" za sjeverni dio Republike, koji je 15. jula 1957. godine pripojen preduzeću "Dalekovod"-Titograd. Od samog osnivanja, u sastavu ovog preduzeca postojala su dva pogona, jedan za prenos, transformaciju električne energije i održavanje objekata prenosne mreže i drugi za izgradnju objekata prenosne mreže.

Od 1961. godine preduzeće posluje pod nazivom "Elektrocrnagora - Titograd". Kasnije, odnosno 1973. godine u okviru "Elektrocrnagora - Titograd " osnovane su tri osnovne organizacije udruženog rada i to:

  • OOUR Elektroprenos - Titograd od postojeceg pogona Elektroprenos,
  • OOUR Elektrogradnja – Titograd od pogona Izgradnja i
  • OOUR Zajednicke službe od stručnih službi Elektrocrnegore.

Krajem 1975. godine izvršena je integracija RO "Elektrocrnagora-Titograd" i RO "Crnogorske elektrane - Nikšic" u Radnu organizaciju za proizvodnju i prenos električne energije i izgradnju elektroprivrednih objekata "Elektroprivreda Crne Gore-Nikšić".

1976.godine OOUR Elektroprenos - Titograd i OOUR Elektrogradnja - Titograd posluju u sastavu Radne organizacije Elektroprivreda Crne Gore - Nikšić, a poslovi dispečerskog upravljanja i kupoprodaje električne energije koji su bili u sastavu OOUR Zajedničke službe su prešli u Radnu zajednicu "Elektroprivreda Crne Gore - Nikšić".

Deset godina kasnije, formirana je Složena organizacija udruženog rada "Elektroprivreda Crne Gore – Nikšić" sa radnim organizacijama i radnim zajednicama u svom sastavu, a od 1990. godine elektroprivredne organizacije udruženog rada organizuju se i posluju kao Javno elektroprivredno preduzeće "Elektroprivreda Crne Gore".

Od 1998 godine Elektroprivreda Crne Gore posluje kao Akcionarsko društvo Elektroprivreda Crne Gore Nikšić.

Odlukom Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore ad Nikšić, o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva br. 10-00-3204 od 27.03.2009. godine, osnovano je Akcionarsko društvo Prenos Podgorica.

Za sve navedene transformacije postojali su u vremenu njihovog sprovođenja snažni ekonomski i društveni razlozi.

Kompanija se često transformisala pri tom neprestano ispunjavajući svoj osnovni zadatak obezbjeđenje sigurnog rada i razvoja elektroprenosnog sistema Crne Gore. Tako je i 2009. godine u martu prateći zahtjeve koje nameće liberalizacija tržišta električne energije kao i propise EU u pogledu razdvajanja tržišnih i monopolskih djelatnosti, a imajući u vidu potrebu unapređenja ekonomske efikasnosti, skupština akcionara EPCG donijela odluku o formiranju novog akcionarskog društva Prenos.

AD Prenos je obezbijedio ispunjenje svog osnovnog zadatka, realizaciju prenosa električne energije u obimu koji omogućava sigurno snabdijevanje crnogorskih potrošača. Od vremena puštanja u rad trafostanice u Nikšiću do danas elektroprenosni sistem Crne Gore je narastao u moderan sistem koji je snažno povezan sa sistemima susjednih zemalja. O njegovom funkcionisanju, održavanju i razvoju danas brine 325 zaposlenih.

Odlukom skupštine akcionara kompanija je promijenila ime u Crnogorski elektroprenosni sistem - CGES AD.
Za sledeće petogodište CGES AD očekuje veoma obiman investicioni plan koji će pred kompaniju postaviti velike izazove. Realizacija predviđenih investicija u elektroprenosni sistem Crne Gore u svim regijama, povezivanje sa Italijom koje predstavlja jedan od najvećih projekata u istoriji kompanije, kao i u sklopu projekta predviđeno povezivanje sa Srbijom, će ne samo omogućiti zaokruživanje elektroprenosnog sistema Crne Gore na način koji će unaprijediti pouzdanost njegovog rada, stvoriti uslove za razvoj buduće proizvodnje u Crnoj Gori i otkloniti potencijalna uska grla u razvoju primorske regije, već će i omogućiti da Crna Gora postane važno elektroenergetsko čvorište u regionu, snažno povezano sa budućim regionalnim tržištem električne energije.