Elektroprenos

Crnogorski elektroprenosni sistem

Elektroprenos je organizacioni dio CGES-a u čijoj adležnosti su razvoj, održavanje i eksploatacija elemenata elektroprenosnog sistema. Gazdujući sa preko 1300km dalekovoda naponskih nivoa 400kV, 220kV i 110kV, kao i trafostanicama 400kV, 220kV i 110/x kV naponskih nivoa, Elektroprenos obezbjeđuje preduslove za upravljanje u relalnom vremenu i isporuku energije krajnjim korisnicima sistema.

elektroprenos

Rastuće potrebe za električnom energijom, zadužena je da blagovremeno prati Služba za planiranje i razvoj, za održavanje elemenata u funkcionalnom i visokopouzdanom stanju zadužena je Služba održavanja uz pomoć Službe zaštite i ispitivanja, dok rukovanje opremom u samim objektima obezbjeđuje Služba eksploatacije.