Elektroprenos

Crnogorski elektroprenosni sistem

Elektroprenos je organizacioni dio CGES-a u čijoj nadležnosti je održavanje, razvoj i eksploatacija elemenata elektroprenosnog sistema koga čine 1410 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV. Stvaranjem uslova za kvalitetno funkcionisanje dalekovoda i trafostanica, Elektroprenos stvara preduslove na putu realizacije osnovne djelatnosti CGES-a, tj. obezbjeđuje da se  električna energija iz proizvodnih izvora prenese do potrošača.

elektroprenos

 

Održavanje dalekovoda i trafostanica u funkcionalnom i pouzdanom stanju,  kao i upravljanje opreme u trafostanicama omogućeno je sinhronizovanim radom tehničkih službi Elektroprenosa.

Služba održavanja realizuje preventivno i interventno održavanje dalekovoda i  visokonaponske opreme u trafostanicama, dok je Služba zaštite i ispitivanja zadužena za ispitivanja visokonaponske opreme i zaštita, kao i za održavanje zaštita (uređaja koji obezbjeđuju isključenje visokonaponske opreme koja je u kvaru, kao i detekciju lokacije i vrste kvara).Služba eksproprijacije manipuliše opremom u trafostanicama, dok su sve tehničke službe uključene i u investicione aktivnosti CGES-a. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.