ERP i DMS sistem

Projekat NDC120 - Nabavka i implementacija ERP sistema i DMS sistema

U okviru investicionog projekta NDC120 – Nabavka i implementacija ERP sistema zaključen je ugovor br: 10991 od 09.09.2019.. g. sa konzorcijumom koga čine kompanije „Saga“ Podgorica, NPS Beograd i „Čikom“ Podgorica za isporuku i implementaciju ERP (Enterprise Resource Planning) sistema i DMS (Document management System) sistema na iznos od 1.391.500,00 €. Realizacija ovog ugovora podrazumijeva isporuku i implementaciju hardvera, softvera, softverskih licenci, obuku korisnika, testiranje sistema, izradu i predaju projektne i korisničke dokumentacije za ERP sistema i DMS sistem. Ova realizacija će se obaviti kroz dva zasebna projekta implementacije u okviru kojih će se implementirati najnovije Microsoft-ovo ERP rješenje Dynamics Business 365 Central Premium i DMS rješenje „Origami“.

ERP sistem će omogućiti: da se u najvećoj mjeri automatizuje rad na unosu i obradi podataka. Obezbijediće se unos podataka na samo jednom mjestu, imaće centralizovanu bazu podataka, pouzdanu integraciju podataka, povećan kvalitet informacija, planiranje poslovanja,  optimizaciju zaliha, precizno praćenje prihoda i rashoda, uspostavu sistema za brzo, pregledno i kreativno izvještavanje i kvalitetnu analizu podataka i dr.    

DMS sistem će omogućiti: elektronski obuhvat i evidenciju svih vrsta dokumenata, unos njihovih osnovnih podataka, povezivanje evidencionih podataka sa odgovarjućim digitalizovanim dokumentom, distribuciju elektronskih dokumenata u okviru organizacione strukture, praćenje kretanja i statusa dokumenta, zajednički rad korisnika, elektronsko arhiviranje, integraciju sa ERP sistemom i dr.

Cilj uvođenja ovih sistema je da digitalizacijom poslovnih procesa, prvenstveno, obezbjedi snažan, usklađen i efikasan menadžment CGES-a kroz efikasno upravljanje svim resursima kompanije. Njihovom implementacijom uvešće se najbolje poslovne prakse iz vodećih svjetskih kompanija. Na ovaj način izvršiće se, u velikoj mjeri, digitalna transformacija kompanije koja će omogućiti unapređenje, stadardizaciju, harmonizaciju i integraciju svih poslovnih proces u skladu sa savremenim pristupom upravljanja i poslovanja moderne kompanije. 

Sledeća slika  prikazuje fizičku arhitekturu sistema koji će biti implementirani u okviru ovog projekta.    

mrezna infrastruktura

Projekat  implementacije ERP sistema će se obaviti u roku od 18 mjeseci, a projekat  implementacije DMS sistema u roku od 6 mjeseci i to sukcesivno. Projekti će se realizovati u skladu sa Microsoft Sure Step implemenatcionom metodologijom i to u okviru 5 faza životnog ciklusa projekta: analiza, dizajn, razvoj, implementacija i podrška.

Capture

Za svaku od faza implementacije, postoje i uporedne faze koje su, radi jednostavnijeg praćenja, grupisane u sledeće grupe, prema srodnosti poslova: organizacija, rješenje, tehnologija.

Capture2

 

Programske cjeline koje se implementiraju

ERP

DMS

1. Glavna knjiga

2. Kupci

3. Dobavljači

4. Osnovna sredstva

5. Blagajna

6. Zalihe i sitan inventar

7. Nabavka

8. Kontroling

9. Regulatorno računovodstvo

10. Finansijsko praćenje IUT

11. Upravljanje projektima

12. Ljudski resursi

13.Prekovrmeno angažovanje zaposlenih

14. Plate

15. Održavanje pogona

1. Pisarnica i upravljanje korespodencijom

2. Upravni postupci

3. Poslovi javnih nabavki

4. Obrada ulaznih faktura

5. Upravljanje tehničkom dokumentacijom

6. Opšti postupci (neupravni)

7. Arhiviranje

8. Pravna zastupanja pred sudovima i drugim organima

9. Kadrovski dosijei

10. Vođenje QMS dokumentacije


Oba ova projekta realizovaće zajednički projektni tim Konzorcijuma i CGES-a. U realizaciji ovih projekata biće uključeno, za ERP sistem sa strane Konzorcijuma 30 i sa strane CGES-a 120 zaposelnih, a za DMS sistem, sa strane Konzorcijuma 25 i sa strane CGES-a 100 zaposelnih i to kao članovi izvršnog nadzornog odbora projekta i ključni korisnici, administrartori i krajnji korisnici. U okviru realizacije ova dva projekata predviđene su obuke za zaposlene CGES-a u trajanju od po 60 dana.

Sledeća slika  prikazuje logičku arhitekturu sistema koji će biti implementirani.

logicka arhitektura