CGES i životna sredina

Životna sredina, odnosno sve ono što nas okružuje – sa čime je povezana naša životna i radna aktivnost, ljudskim djelovanjem trpi promjene u manjem ili većem obimu. Ove promjene su neminovnost razvoja i napretka društva i uz preventivno djelovanje, odnosno minimiziranje uticaja na svaki segment životne sredine, društvo se razvija na način na koji ne može biti ugroženo njegovo buduće postojanje. 

Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. (CGES AD) je kompanija sa visoko razvijenom sviješću o zaštiti životne sredine, prisutnom kako u procesu planiranja razvoja prenosne mreže tako i  tokom redovnog rada i održavanja prenosnog sistema. Takođe, društvena odgovornost CGES-a se ogleda i u brizi ne samo o bezbjednosti i zdravlju zaposlenih već i građana, na način što svoje objekte – trafostanice i dalekovode – gradi u skladu sa tehničkim normativima, zakonskom regulativom i preporukama relevantnih domaćih i svjetskih institucija i organizacija, čime se obezbjeđuje sigurno i pouzdano funkcionisanje objekata uz visoke mjere zaštite zdravlja ljudi i drugih živih bića.

Uticaj koji prenosni objekti imaju na živa bića i životnu sredinu se ogleda u pojavi :

- Elektromagnetnog zračenja niskih frekvencija 50 Hz

- Korona efekta

Korona predstavlja efekat prouzrokovan parcijalnim pražnjenjima na izolatorima dalekovoda i vazduhu koji okružuje sam provodnik. Visoke vrijednosti električnog polja oko samog provodnika dovode do jonizacije okolne sredine i pri dovoljno visokom naponu dolazi do proboja i električnog pražnjenja u vidu pulsirajućih struja. Efekti kretanja naelektrisanja prilikom ovakvih pražnjenja su pucketanje – buka i kako se naelektrisanja nalaze u promenljivom električnom polju indukuju se struje koje ponovo emituju elektromagnetne smetnje. Efekat korone zavisi od više faktora, najznačajniji su naponski nivo i atmosferski uslovi. Najčešća je pojava korone kada je visoka vlažnost vazduha (tipično iznad 80%). Voda olakšava jonizaciju i doprinosi većoj koncetraciji jona u vazduhu, sama vlaga povećava provodnost čime su električna pražnjenja učestalija.

Efekat korone je najizraženiji kod dalekovoda 400 kV, manje izražen kod dalekovoda 220 kV dok je kod dalekovoda 110 kV i nižeg naponskog nivoa praktično zanemarljiv.

Tokom relativno male vlažnosti (suv vazduh) buka usled korone iznosi 40 dB do 50 dB u neposrednoj blizini (ispod) dalekovoda 400 kV. U ovakvim uslovima često se zvuk usled korone izjednači sa nivoom zvuka sredine u kojoj se nalazi. U zavisnosti od uslova, prilikom vlažnih klimatskih uslova nivo buke usled korone može se povećati na vrijednosti 50 do 60 dB.

- Proizvodnje otpada
Upravljanje otpadom je jedna od važnih aktivnosti koja se sprovodi u cilju zaštite životne sredine. Upravljanje otpadom u skladu sa principima održivog razvoja, odnosno efikasnijeg korišćenja resursa koje podrazumijeva - sprečavanje nastanka otpada kad god je to moguće; pravilno skladištenje otpada (naročito opasnog); pripremu postojećeg otpada za ponovnu upotrebu, recikliranje ili dobijanje energije - omogućava očuvanje životne sredine od negativnog djelovanja koje proističe iz radnih procesa. CGES AD postupa sa otpadom prema „Planu upravljanja otpadom CGES AD“ na koji je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost u novembru 2013. godine.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://www.cges.me/o-nama/cges-i-zivotna-sredina#sigProIdf12d0f8d7a