Novosti

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
okt 15, 2018

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

 

Na osnovu člana 37, stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 32, stav 5, Statuta Društva, Crnogorski elektroprenosni sistem AD,  o b j a v lj u j e 

  

 

O B A V J E Š T E NJ E

O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI  VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

 

Odbor direktoraDruštva je 10.10.2018. godine donio odluku o izmjeni dnevnog redaVI vanredne Skupština akcionara koja je sazvana za 31.10.2018. godine, tako što je u dnevni red poslije tačke 1, uvrštena, nova tačka 2, koja glasi:

2.   Odluka o:

2.1.      Razrješenju revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

2.2.      Izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

 

Obavještenje o sazivanju Skupštine, koje je objavljeno 2. 10. i 3.10. 2018. godine u ostalom dijelu ostaje nepromijenjeno.

Obavještenje o proširenju dnevnog reda, dostupno je  na internet stranici Društva: www.cges.me.

PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc., s.r.