Novosti

ODRŽANA DEVETA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
jun 27, 2018

ODRŽANA DEVETA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

-  Za predsjednicu Odbora direktora reizabrana Vesna Bracanović

U  Podgorici je 26. juna  održana deveta  redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,  na kojoj su  akcionari  jednoglasno usvojili Izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu, finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora,kao i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

 

Što se tiče Odluke o raspoređivanju neto dobiti CGES-a za 2017. godinu, koja iznosi  4,7 miliona EUR,  odlučeno je da se doda neraspoređenoj, odnosno , akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina.

Skupština akcionara je potvrdila spremnost Društva  za kreditno zaduženje, iz kojeg će se fi­nan­sirati iz­grad­nja ener­get­ske in­fra­struk­tu­re za pro­je­kat Lu­šti­ca.

 Za revizora CGES-a  za 2018. godinu, jednoglasno je izabran KPMG.

Akcionari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a. Vla­din ka­pi­tal će po­red Vesne Bracanović, za­stu­pa­ti Zo­ran Ra­ko­če­vić, Ta­ma­ra Iv­ko­vić i Zo­ran Mi­lja­nić, kome su obnovljeni mandati. Ter­na je ta­ko­đe ime­no­va­la dva pred­stav­ni­ka Giovannia Cerchiarinia i  Carla Crea, dosadašnje članove Odbora direktora CGES-a, dok će  Elek­tro­mre­žu Sr­bi­je i u na­red­noj go­di­ni pred­sta­vlja­ti Je­le­na Ma­te­jić.
Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora CGES-a.Funkcija predsjednika Odbora direktora pripala je Vesni Bracanović, dipl.ek.., dok je zamjenik predsjednika  ovog tijela Giovanni Cerchiarini.

Odluke sa IX redovne skupštine akcionara CGES-a

Izmjene i dopune Statuta CGES-a