Novosti

IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02, „Sl.list CG“ br.17/07, br.80/08, br.40/10 i br. 36/11) i člana 45, stav (1), tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva, saziva

 

IV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati 1. 12. 2015. godine u Hotelu Podgorica Velika konferencijska sala, Podgorica Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 1, sa početkom u 12,00 sati, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi  jedan sat ranije.

Za IV vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i  r e d:

1.   Odluka  o  zalaganju  imovine  CGES-a radi obezbjeđivanja     kolaterala za državnu garanciju koju treba  izdati za pokriće dijela   kredita CGES-a ugovorenog sa EBRD.

Odluka se  donosi većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za IV vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

-          Uprave  Društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

-          Nacinalnog dispečerskog centra, Podgorica,  ul. Moskovska br. 39.

-          Službe održavanja,  Podgorica,  ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal za IV vanrednu Skupštinu akcionara, počev od 11.11.2015. godine,  može  se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9,00 – 15,00 sati.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski  elektroprenosni sistem AD Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje  akcionara  za  učešće  na  Skupštini  akcionara  vrši  se  na  tel.br: 020/407-682.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog  punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.

Obavještenje.pdf

Punomoćje.pdf

Glasački listić.pdf

CGES - Animacija

YouTube thumbnail