Novosti

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
sep 21, 2021

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

На основу члана 135, 136, 149, 151 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора,  с а з и в а

IX ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици 26.10.2021. године у хотелу „Хилтон Подгорица“, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 2, са почетком у  10.00 сати.

Одлуком Одбора директора бр.9482 од 14.10.2021. године, на захтјев акционара Државе Црне Горе, проширен је дневни ред IX ванредне Скупштине акционара Црногорског електропреносног система АД.

За IX  ванредну Скупштину акционара, утврђен је следећи  

 

Д н е в н и   р е д :

 

1)   Предлог одлуке о распоређивању нето добити Црногорског електропреносног система А.Д за 2020. годину.

2)   Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД;

3)   Предлог одлуке о  Избору чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД.

Одлука под тачком 1 дневног реда доноси се већином од 77% укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Одлуке под тачком  2 и 3 доносе се по тзв. кумулативном принципу гласања. За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који освоје највећи број гласова од кворума који чини најмање ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Материјал за IX  ванредну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а, Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр.18 (канцеларија бр. 301).

Увид у материјал  за  IX ванредну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09 – 15,00 сати, почев од 15.10.2021. године.

Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се достављају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштине акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.

Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учествовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачкама које су на дневном  реду прије или у току одржавања сједнице.

Акционари који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: admin.odbora@cges.me, најкасније до 21.10.2021. године и доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 25.10.2021. године на адресу:

Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18,  Подгорица (за Скупштину акционара – секретару Друштва).

Упис присутних акционара и пуномоћника вршиће се од 09 до 10 сати на дан и мјесто одржавања ванредне Скупштине акционара.

Идентификација акционара на Скупштини  вршиће се путем личних исправа, а пуномоћника путем пуномоћја и личних исправа. Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.

Обавјештење о сазивању IX  ванредне Скупштине акционара, обрасци пуномоћја и гласачких листића, као и упутство о начину гласања електронским путем биће доступни на интернет страници Друштва: www.cges.me.

           

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,         

 

                                                                            Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р

Glasački listić -tačka  1 i 2 - SA V9.pdf

Glasački listIć -izbor - 3 V9.pdf

Punomoćje SA V9.pdf

CGES - Animacija

YouTube thumbnail