SMM blok

Rad u evropskoj elektroenergetskoj interkonekciji podrazumijeva i definisanje kontrolnih oblasti, koje predstavljaju osnovne ćelije sigurnosti rada. Crnogorski elektroenergetski sistem čini jednu kontrolnu oblast, čijim balansom upravlja CGES, a koja sa kontrolnim oblastima Srbije i Makedonije čini SMM Kontrolni blok. Koordinaciju rada kontrolnog bloka u interkonekciji obavlja srpski operator prenosnog sistema JP EMS. 
 

EMS - Elektromreza Srbije
MEPSO - Makedonski operator prenosne mreze