Skupština akcionara

Skupštine akcionara CGES-a:

XV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 28.06.2024.

XIV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 08.06.2023.

XII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 05.05.2023.

XI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 12.12.2022.

XIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 28.06.2022.

X VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 16.12.2021.

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 26.10.2021.

XII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 28.06.2021.

VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 04.06.2021.

XI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 30.06.2020.

X REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 25.06.2019.

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 31.12.2018.

VI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 31.10.2018.

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 26.06.2018

V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 15.12.2017

VIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 29.6.2017.

VII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA - 29.6.2016.

IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a - 1.12.2015.

VI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONRA - 1.10.2015.

VI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONRA - 30.6.2015.

V REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

IV REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

III REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

II REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

I REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

 

Svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije koju je CGES (Društvo) emitovalo je akcionar CGES-a.Prema Statutu Društva, svaki akcionar snosi rizik poslovanja Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje, ali isto tako ima imovinska i neimovinska prava, poput:

 • prava na profit u obliku dividende 
 • pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara
 • pravo da glasaju o svim pitanjima, osim o pitanjima, za koja je Zakonom ili Statutom drugačije određeno;

kao i druga vlasnička prava utvrđena Zakonom i Statutom

Skupština akcionara je najviši organ Društva, u čijoj je isključivoj nadležnsti da: 

 • donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
 • bira i razrješava članove Odbora direktora;
 • bira i razrješava Revizora Društva;
 • imenuje i razrješava likvidatora Društva;
 • donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
 • donosi odluku o izdavanju obveznica, opcija ili drugih hartija od vrijednosti odnosno instrumenata koji omogućavaju pravo upisa i/ili pravo vlasništva na akcijama u Društvu ili bilo kom licu koje ono kontroliše, odnosno o dodjeljivanju prava na sticanje akcija u Društvu ili bilo kom licu koje ono kontroliše;
 • donosi odluku o raspodjeli dobiti (dividendi), rezervi ili imovine Društva akcionarima ili o politici dividendi, ili otkupu vlasničkih hartija od vrijednosti Društva i pokriću gubitaka;
 • donosi odluku o povećanju odnosno smanjenju osnovnog kapitala Društva i zamjeni akcija jedne klase akcijama druge klase;
 • usvaja godišnji finansijski iskaz i izvještaj o poslovanju Društva.
 • donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava čiji je osnivački ulog veći od 1% osnovnog kapitala Društva;
 • donosi odluku o Restrukturiranju Društva;
 • donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka ili pokretanju drugog postupka u skladu sa akonom koji reguliše stečajni postupak;
 • odlučuje o politici naknada i o naknadama članovima Odbora direktora;
 • odlučuje o ograničavanju ili ukidanju prava preče kupovine akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice.
 • odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 10 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
 • raspolaže poslovanjem Društva ili bilo kojim dijelom poslovanja Društva ili na bilo kojidrugi način raspolaže bilo kojim dijelom Društva ili uspostavlja obezbjeĎenja nad bilo kojim dijelom imovine Društva, koji premašuje 10% imovine Društva ili bilo kog lica koje Društvo kontroliše kao što je prikazano u aktuelnom bilansu stanja Društva odnosno lica koje Društvo kontroliše, potvrĎenom od strane Revizora (kao što može biti slučaj);
 • donosi investicione odluke vrijednosti preko 10 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
 • odlučuje o delistiranju akcija Društva sa berze;
 • na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;


Redovna Skupština akcionara je skupština koja se saziva jednom godišnje, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine i treba da bude održana najkasnije šest mjeseci nakon završetka finansijske godine.

Kvorum za održavanje redovne Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje ½ (50%) +1 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, ili zastupani preko punomoćnika, osim u slučajevima za koje se Zakonom ili ovim Statutom zahtijeva drugi kvorum, a bez uticaja na glasačku većinu potrebnu da bi Skupština usvojila odreĎene odluke, utvrđenu Zakonom i ovim Statutom.

Vanredna Skupština akcionara je svaka skupština, osim redovne godišnje Skupštine akcionara.