ENTSO-E

"European Network of Transmission System Operators for Electricity”

Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E)

Evropsku mrežu operatora prenosnih sistema električne energije čini 42 operator prenosnog sistema (Transmission System Operator – TSO) iz 35 zemlje Evrope. Pravni osnov za uspostavljanje ove organizacije daje Treći paket energetskih propisa Evropske Unije, za zemlje članice, dok se na zemlje regiona JIE isti osnov prenosi Sporazumom o formiranju Energetske zajednice.

ENTSO-E-u je novim evropskim zakonodavstvom dodijeljena važna uloga planiranja, razvoja i upravljanja prenosnim sistemima na pan-evropskom nivou. Uredbom 714/2009 EC, kao sastavnim dijelom Trećeg energetskog paketa zakonodavstva Evropske unije uređena je potreba za povećanom međusobnom saradnjom i koordinacijom među operatorima prenosnih sistema koji će stvarati mrežna čvorišta radi realizacije i obezbjeđenja efikasnog i transparentnog prekograničnog pristupa prenosnim mrežama, i obezbijediti koordinirano i efikasno planiranje u budućnosti i pouzdan tehnički razvoj prenosnog sistema Zajednice, uključujući stvaranje interkonektivnih kapaciteta, sa posebnim osvrtom na životnu sredinu.

Evropski TSO-ovi, među kojima je bio i CGES u svojstvu jednog od osnivača i punopravnih članova, postigli su dogovor i osnovali ENTSO-E prije usvajanja i stupanja na snagu Trećeg paketa, sa namjerom da aktivno učestvuju u evropskom procesu kreiranja pravila i ubrzaju stvaranje mrežnih čvorišta i planiranje evropske mreže.

Djelatnosti

Unutar ENTSO-E-a, TSO-ovi sarađuju na regionalnom i evropskom nivou, a preko ENTSO-E-a saopštavaju svoje potrebe i stavove vezane za evropska i regionalna pitanja. Djelatnosti ENTSO-E-a podijeljene su na tri Odbora, na osnovu kojih je urađen i website, a to su za Razvoj sistema, Eksploataciju sistema i Tržište, dok im podršku pruža Pravna i regulatorna grupa.

Djelatnosti su fokusirane na:

  • Pouzdan rad
  • Optimalno upravljanje
  • Pouzdan tehnički razvoj evropske električne mreže
  • Sigurnost snabdjevanja
  • Realizaciju potreba internog energetskog tržišta i poboljšanje integracije tržišta
  • Izvještaje o razvoju mreže
  • Mrežne kodove
  • Promociju relevantnog R&D i javnu prihvatljivost prenosnih infrastruktura
  • Konsultacije sa zainteresovanim stranama i stavove po pitanju energetske politike.