Vlasnička struktura

Osnovni kapital Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iznosi 155.108.283,12 eura, koji je podijeljen na 146.176,876 akcija, čija je nominalna vrijednost 1,0611eura.

Ukupan broj akcionara na dan 08.02.2021. godine bio je 7.100. Većinski vlasnik CGES-a je država Crna Gora sa 55,00 odsto akcija Društva, dok strateški partner većinskog vlasnika, italijanski operator prenosnog sistema - Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A, posjeduje 22,09 odsto akcija. Elektromreža Srbije – srpski operator prenosnog sistema posjeduje 15,00 odsto akcija. Fizička lica na dan 08.02.2021. godine, posjedovala su 6,69 odsto akcija, fondovi zajedničkog ulaganja 0,14 odsto, kastodi računi 0,61 odsto, pravna lica 0,10 odsto, dok Crnogorski elektroprenosni sistem AD u svom vlasništvu posjeduje 0,38 odsto akcijskog kapitala Društva.

Vlasnicka struktura

Akcije CGES-a se kotiraju na “A” listi berzanskog tržišta Montenegroberze AD. Isin akcije glasi: MEPRENRA1PG3.

Učešće CGES-a u kapitalu drugih društava

CGES kao jedan od deset osnivača Koordinacionog aukcijskog centra za jugoistočnu Evropu (SEE CAO) sa sjedištem u Podgorici, posjeduje udio koji iznosi 40.000,10 eura što čini 14,28 odsto osnivačkog uloga ove kompanije.

Na osnovu informacije o mogućim rješenjima za otvorena pitanja iz oblasti energetike u okviru Berlinskog procesa, na sjednici Vlade Crne Gore od 9. juna 2016. godine donešen je zaključak o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u cilju uspostavljanja berze električne energije u Crnoj Gori. Berza električne energije DOO osnovana je 2017. godine, a CGES kao jedan od tri osnivača posjeduje udio koji iznosi 179.995,00 eura i čini 33,33 odsto kapitala Društva.

Kao jedan od četiri osnivača, CGES posjeduje udio koji iznosi 49.548,31 eura i čini 25,00 odsto kapitala Elektroenergetskog koordinacionog centra doo, sa sjedištem u Beogradu (EKC). EKC je osnovan 1993. godine, u cilju koordinacije rada elektroenergetskih sistema Crne Gore, Srbije i Makedonije, a vremenom je prerastao u referentnu konsultantsku kuću na prostoru Jugoistočne Evrope, istovremeno pružajući permanentnu ekspertsku pomoć CGES-u i ostalim vlasnicima, kako u operativnom radu, tako i na planu strateškog planiranja.

Poštujući odluke nadležnih organa ENTSO-E, u nastojanju da se blagovremno pripremi za primjenu standarda regionalne koordinacije sigurnosti rada sistema, CGES je tokom 2015. godine u saradnji sa srpskim i bosanskohercegovačkim operatorima prenosa – EMS i NOS BiH, osnovala Regionalni centar za koordinaciju sigurnosti – SCC d.o.o., (Security Coordination Center) sa sjedištem u Beogradu. Osnivači centra su ravnopravni vlasnici, sa osnivačkim ulogom od po 34.765,00 eura.   

Berza električne energije d.o.o. (BELEN), sa sjedištem u Podgorici, osnovana je od strane CGES-a, COTEE-a i EPCG sa namjerom uspostavljanja veleprodajnog organizovanog tržišta električne energije u formi elektronske trgovinske platforme.

Zadatak BELEN d.o.o. je da u svakom momentu na transparentan način obezbijedi uvid o cijenama na tržištu, količinama koje su realizovane, kao i broju učesnika na tržištu električne energije uz zadržavanje profesionalne neutralnosti i poštovanja prava privatnosti podataka učesnika i da radi u pravcu uparivanja tržišta u skladu sa zakonskim okvirom. Na taj način obezbjeđuje širi aspekt plasiranja ponuda i potražnje lokalnog tržišta i samim tim poboljša efektivnost i konkurenciju.

Tokom 2021. godine BELEN d.o.o., evropska berza električne energije EPEX SPOT i slovenački BSP “SouthPool” potpisali su Ugovor o pružanju usluga koji će označiti početak uspostavljanja dan-unaprijed tržišta (DAM) električne energije u Crnoj Gori. Potpisnici ugovora su se obavezali na razvoj transparentnog i efikasnog tržišta električne energije, pri čemu je planirano da crnogorsko dan-unaprijed tržište električne energije krene sa operativnim radom u drugoj polovini 2022. godine.

 

CGES posjeduje udio od 40,6% odsto kapitala BELEN d.o.o.