Naše kompanije

U cilju realizacije međunarodnih obaveza, CGES saradnju sa operatorima prenosnih sistema realizuje kroz međunarodne organizacije, ali i kroz korporativne inicijative, odnosno zajednička preduzeća sa drugim operatorima sistema iz interkonekcije.

 


Najstarija zajednička inicijativa CGES-a sa elektroenergetskim kompanijama iz okruženja je Elektroenergetski koordinacioni centar d.o.o. (EKC), koji je osnovan neposredno nakon raspada bivše Jugoslavije kao nasljednik zajednice jugoslovenskih elektroprivreda – JIEL-a. CGES je jedan od četiri ravnopravna vlasnika uz Elektromrežu Srbije, Македонски електропреносен систем оператор iz Skoplja i Elektroprivredu Republike Srpske. Danas je EKC jedna od najcjenjenijih  konsultantskih kompanija u domenu elektroenergetike u regionu.

SEE CAO ltd (South East Europe Coordinated Auctioning Office) je prva regionalna elektroenergetska inicijativa sa sjedištem u Crnoj Gori. CGES je jedan od sedam vlasnika uz hrvatskog, bosansko-hercegovačkog, albanskog, grčkog, turskog i kosovskog operatora sistema. SEE CAO nosilac je razvoja jedinstvenog regionalnog tržišta električne energije, kroz ulogu pravnog lica koje u ime I za račun svojih sedam vlasnika na jednom mjestu, koordinisano rješava pitanja pristupa prekograninim prenosnim kapacitetima.

U procesu izdvajanja iz nekada integrisane Elektroprivrede Crne Gore, 2009. Godine, CGES je naslijedio I vlasnički udio u nekadašnjoj Pljevaljskoj banci – danas Invest Banka Montenegro (IBM)

 

BELEN d.o.o. je Berza električne energije osnovana od strane CGES-a, COTEE-a i EPCG. Pored osnivanja i početka rada organizovanog DAM-a u Crnoj Gori, ciljevi BELEN-a uključuju povezivanje tržišta električne energije sa najmanje jednom susjednom zemljom, kao i kasnije uspostavljanje unutardnevnog i fjučers tržišta, uz stvaranje novih poslovnih prilika za učesnike na tržištu i osiguranje bolje efikasnosti, konkurentnijih cijena i veće sigurnosti, kvaliteta i standarda usluga.

grafik