Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 45/17

Postgarantno održavanje sistema AMR

 

 

 

      POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

     

 

I   Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Lice za davanje informacija:

Igor Radusinović

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

Poštanski broj:

81000

Sjedište:

Podgorica

PIB :

02751372

Telefon:

+382 (20) 407 698

Faks:

+382 (20) 244-492

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.cges.me

 

 

II Vrsta postupka

 

- otvoreni postupak.

 

 

III  Predmet javne nabavke

 

a)      Vrsta predmeta javne nabavke

 

¨ Usluge

 

b)     Opis predmeta javne nabavke

Postgarantno održavanje sistema AMR

 

c)      CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

72267100-0 Održavanje softvera za informacione tehnologije

 

 

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

 

Zaključiće se okvirni sporazum za predmet nabavke u cjelini.

 

Okvirni sporazum zaključuje se na period od: 36 mjeseci.

 

Ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma zaključuje se na period od 12 mjeseci.

 

Okvirni sporazum će se zaključiti sa tri prvorangirana ponuđača.

 

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

 

1) predmet nabavke;

2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;

3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;

4) ukupna ponudjena cijena i ponudjene pojedinačne cijene za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma;

 

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

¨ neposredno na osnovu uslova iz okvirnog sporazuma i ponuda dostavljenih prije zaključivanja okvirnog sporazuma, bez ponovljenog poziva za dostavljanje ponuda;

 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 

¨ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

 

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om 39.900,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma: kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 13.300,00 €;

 

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 

¨ ne

 

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 

a) Obavezni uslovi

 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

 

 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

 

b) Fakultativni uslovi

 

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

 

Ne zahtijeva se.

 

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 

x izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

 

VIII  Rok važenja ponude

 

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

   IX Garancija ponude

 

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

 

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

 

a) Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica. (Nacionalni Dispečerski Centar i Rezervni Dispečerski Centar, oba u Podgorici).

 

XI Jezik ponude:

 

¨ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

 

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

¨ najniža ponuđena cijena                                                               broj bodova      100   

 

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa danom 15.01.2018. godine do 11:30 sati.

                                                                                                                                

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica

 

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  15.01.2018.godine u 12:00 sati, u prostorijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

 

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 (devedeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

 

Rok plaćanja je: 30 dana od izvršenja usluge po ispostavljanju uredne fakture, 2 puta godišnje.

Način plaćanja je: virmanski, uplatom na račun.

 

¨  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

¨ garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka.

 

 

Napomena: Neradni dani kod naručioca su 01-08.01.2018.godine.

Poslednje iz kategorije

CGES - Animacija

YouTube thumbnail