Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 44/17

Projektovanje, isporuka opreme i izrada novog AC/DC razvoda u TS Nikšić

 

 

 

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

     

 

I   Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Lice za davanje informacija:

Rajka Kecojević dipl.ecc.

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

Poštanski broj:

81000

Sjedište:

Podgorica

PIB (Matični broj):

 02751372

Telefon: +382 (20) 407 654

Faks: +382 (20) 244-492

Elektronska pošta (e-mail):

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica (web):

www.cges.me

 

 

II Vrsta postupka

 

- otvoreni postupak.

 

 

III  Predmet javne nabavke

 

a)      Vrsta predmeta javne nabavke

 

¨ Robe

 

b)     Opis predmeta javne nabavke

Projektovanje, isporuka opreme, i izrada novog AC/DC razvoda u TS Nikšić

 

c)      CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31682100-1 Električni ormarići

31212000-5 Prekidači strujnih krugova

31321210-7 Nisko-naponski kablovi

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

51110000-6 Usluge instaliranja električne opreme

 

 

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

 

Zaključiće se okvirni sporazum:

 

¨ ne

 

 

 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 

¨Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

¨ kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 60.000,00 €;

 

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 

¨ ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

 

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4)  dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje:

-  Licencu za izradu projekata elektro-instalacija jake struje i zaposlenog inženjera za rukovođenje izvođenjem projekata elektro-instalacija jake struje,

-    Licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje i zaposlenog inženjera za rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

 

 

 

 

 

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

 

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

 

• Ne zahtijeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

¨

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem  sljedecih dokaza:

 

¨ liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

¨ drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Sertifikat ISO 9001 za proizvođača opreme

¨ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII  Rok važenja ponude

 

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 IX Garancija ponude

 

¨ da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2%  procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja  ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

 

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

 

a) Rok izvršenja ugovora je 360 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je TS Nikšić.

 

XI Jezik ponude:

 

¨ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

¨najniža ponuđena cijena                                                                broj bodova      100   

 

 

 

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 28.12.2017. godine  do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

•          neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica

•          preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  28.12.2017. godine u 12:00 sati, u prostorijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

 

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: avansno plaćanje u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti ugovora u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora, i preostalih 70% u roku od 30 kalendarskih dana od datuma potpisivanja Zapisnika o kvantitavno - kvalitativnoj primopredaji.

 

Način plaćanja je: virmanski, na žiro-račun Dobavljača.

¨Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi naručiocu:

-          garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti  30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovornih obaveza

 

-          garancija za povraćaj avansa u visini plaćenog avansa i sa rokom važenja 30 (trideset)  dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovornih obaveza

 

 

 

Poslednje iz kategorije

CGES - Animacija

YouTube thumbnail