Novosti

XI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
maj 30, 2020

XI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Na osnovu člana 36, stav 5, Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a

 

 

XI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

 

Skupština akcionara će se održati u Podgorici 30.06.2020. godine u hotelu „Hilton Podgorica“, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 2, sa početkom u  10,00 sati.

Za XI redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i  r e d:

 

1.   Finansijski iskazi Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2019. godinu;

2.   Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2019. godinu;

3.   Izvještaj o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2019. godinu;

4.   Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu;

5.   Informacija o procesu sticanja sopstvenih akcija i njihovoj prodaji;

6.   Informacija o Berzi električne energije DOO;

7.   Informacija o realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije;

8.   Odluka o :

8.1.      razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

8.2.      izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

 

Odluke pod tač. 1,2,3,4,5,6,7 i 8.1. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

 

Odluka pod tačkom  8.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

 

Materijal za XI redovnu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 (kancelarija br. 301).

 

Uvid u materijal za  XI redovnu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09 – 15,00 sati, počev od 01.06.2020. godine.

 

Akcionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini, mogu glasati unaprijed putem glasačkih listića, koji se dostavljaju na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

 

Akcionari sa sjedištem/prebivalištem van teritorije Crne Gore, mogu elektronskim putem učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati o tačkama koje su na dnevnom  redu prije ili u toku održavanja sjednice.

Akcionari koji namjeravaju da u radu Skupštine akcionara učestvuju elektronskim putem će sa svoje zvanične mail adrese obavijestiti o tome Društvo na sledeću mail adresu: admin.odbora@cges.me, najkasnije do 23.06.2020. godine. U prilogu mejla potrebno je dostaviti kopiju punomoćja i ličnih isprava radi identifikacije akcionara/punomoćnika.

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do 26.06.2020. godine na adresu:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

 

Obavještenje o sazivanju XI  redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića, kao i uputstvo o načinu glasanja elektronskim putem biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.     

 

                         PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc. s.r

                

uputstvo.pdf

punomoćje.pdf

glasački listić.pdf                                                            

 

ODLUKE SA XI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a:

Odluke - download.pdf

Napomena:

Za sve tačke dnevnog reda (osim tačke 2) nakon javnog glasanja, predsjedavajući je konstatovao da se „ZA“  izjasnilo 13, odnosno 100% prisutnih/zastupanih akcionara, što predstavlja 88,0302% ukupnog broja akcija Društva. 

Za tačku 2 dnevnog reda, nakon javnog glasanja, predsjedavajući je konstatovao da se „ZA“ predlog odluke o  raspoređivanju ostvarene dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2019. godinu, izjasnilo 5, odnosno 87.9784% prisutnih/zastupanih akcionara, što predstavlja 77,4476% ukupnog broja akcija Društva, dok se „PROTIV“ predloga navedene odluke izjasnilo 8, odnosno 12.0215% prisutnih/zastupanih akcionara, što predstavlja 10.5825% ukupnog broja akcija Društva.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail