Novosti

Elektroenergetski pokazatelji za maj 2020.
jun 22, 2020

Elektroenergetski pokazatelji za maj 2020.

 

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES) je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Elektroprenosni sistem CGES-a čini 1411 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, ukupne instalisane snage 3,866 MVA, dok se operativno upravljanje vrši iz organizacionog dijela Nacionalni dispečerski centar, korišćenjem najsavremenijh softverskih alata.

Tokom maja 2020. godine prenosni sistem prenio je ukupno 569,312 GWh električne energije, što je za 20,66% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od toga je direktnim potrošačima (KAP, Toščelik i Željeznička infrastruktura) isporučeno 52,91 GWh, distributivnim potrošačima 163,569 GWh, dok je drugim elektroenergetskim sistemima isporučeno 352,833 GWh.

Kada je u pitanju proizvodnja električne energije u Crnoj Gori, u prenosni sistem je u maju ove godine iz proizvodnih objekata injektirano 65,127 GWh električne energije, od čega je 34,397 GWh, odnosno 53% proizvedeno u hidroelektranama, a 30,728 GWh, odnosno 47% je dobijeno iz vjetra.

Služba održavanja CGES-a je u maju, pored tekućeg održavanja, izvršila 19 revizija i 12 remonta opreme u trafostanicama, kao i 3 intervencije. Kada su u pitanju dalekovodi, u maju je izvršeno 8 pregleda i 8 remonta dalekovoda, kao i 5 hitnih intervencija. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.