Novosti

DRAGAN KUJOVIĆ - NOVI IZVRŠNI DIREKTOR CGES-a

sa1

 

Na V vanrednoj sjednici Skupština akcionara CGES-a, koja je održana danas, 15.12.2017.godine, razriješen je postojeći Odbor direktora ove el.energetske kompanije i imenovan novi.


 

 

Vla­din ka­pi­tal će po­red Vesne Bracanović za­stu­pa­ti Zo­ran Ra­ko­če­vić, Ta­ma­ra Iv­ko­vić i Zo­ran Mi­lja­nić. Skupština akcionara je takođe izabrala i članove Odbora direktora, predstavnike Ter­ne Giovannia Cerchiarinia i  Kar­la Kreu, dok će Elek­tro­mre­žu Sr­bi­je i u ovom sazivu pred­sta­vlja­ti Je­le­na Ma­te­jić.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora CGES-a, koja se održala istog dana, za  predsjednicu Odbora direktoraime­no­va­na je Ve­sna Bra­ca­no­vić, dok je funkcija zamjenika predsjednika Odbora direktora pripala Giovanni Cerchiarini.

Na sjednici je nakon isteka četvorogodišnjeg mandata razrješen dosadašnji izvršni direktor CGES-a Ivana Bulatović.

Za novog izvršnog direktora CGES-a imenovan je Dragan Kujović, koji je do sada obavljao funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije. U ranijem periodu obavljao je značajne funkcije poput pomoćnika ministra ekonomije, predsjednika Odbora za upravljanje aktivom i pasivom Investicionog razvojnog fonda Crne Gore, predsjednika Odbora direktora A.D. OBOD – Cetinje kao i koordinirao radom niza radnih grupa na nivou Vlade Crne Gore.