Novosti

VI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
maj 29, 2014

VI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br 6/2002, Sl. list CG br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45 stav (1) tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva saziva 

VI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 


 Skupština akcionara će se održati 30.6.2015. godine u Hotelu Podgorica - Velika konferencijska sala, Podgorica- Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1, sa početkom u 12:00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara koje će početi jedan sat ranije.

 

Za VI redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu;

2. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu sa izvještajem revizora;

3. Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu:

4. Odluke o:

   4.1. Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

   4.2. Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD


Materijal za VI redovnu skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

   - Uprave društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18

   - Nacionalnog dispečerskog centra, Podgorica, ul. Moskovska br. 39

   - Službe održavanja, Podgorica, ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Obavještenje.pdf

Glasački listić.pdf

Punomoćje.pdf

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://www.cges.me/novosti/197-vi-skupstina#sigProIdd17124e3b3

CGES - Animacija

YouTube thumbnail