Novosti

XIII ВАНРЕДНA СКУПШТИНA АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД
dec 26, 2023

XIII ВАНРЕДНA СКУПШТИНA АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

На основу члана 135, 136, 149, 151 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора,  с а з и в а

 

XIII ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици 25.01.2024. године у хотелу „ХИЛТОН Подгорица“, Булевар Светог Петра Цетињског бр.2, са почетком у  10.00 часова.

За XIII ванредну Скупштину акционара, утврђен је следећи

Д н е в н и р е д :

1)     Одлука о разрјешењу чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД;

2)     Одлука о избору чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД.

Одлуке под тачком 1. дневног реда доноси се већином гласова присутних или заступаних акционара од кворума који чини најмање ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Одлука под тачком 2. доноси се по такозваном кумулативном принципу гласања. За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који освоје највећи број гласова од кворума који чини најмање ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Материјал за XIII ванредну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а, Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр.18 (канцеларија бр. 301).

Увид у материјал  за XIII ванредну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09 – 15.00 сати, почев од 05.01.2024. године.

Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се достављају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18 – Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштине акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.

Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учествовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачки која је на дневном  реду прије или у току одржавања сједнице.

Акционари који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: katarina.blagojevic@cges.me, најкасније до 15.01.2024. године. У прилогу мејла потребно је доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 23.01.2024. године на адресу:

Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара – секретару Друштва).

Упис присутних акционара и пуномоћника вршиће се од 09 до 10 часова на дан и у мјесту одржавања ванредне Скупштине акционара.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личних исправа, а пуномоћника путем пуномоћја и личних исправа. Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.

Обавјештење о сазивању XIII ванредне Скупштине акционара, обрасци пуномоћја и гласачких листића, као и упутство о начину гласања електронским путем биће доступни на интернет страници Друштва: www.cges.me.        

                                                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,     

  Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р

XIII vanredna SA - punomoćje.pdf

13 vanredna Sa - glasački listić-izbor.pdf

CGES - Animacija

YouTube thumbnail